Home > pr center > 공지사항
주식명의개서 정지 공고
  • 글쓴이 : HANTECH 작성일 : 18-10-01 15:43 조회 : 1,471
주주여러분께
                                                         주식명의개서 정지 공고
 
    상법 제354조 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거 2018 년 10월19일부터 2018 년 10월24 일까지 주식의 명의개서와 질권의 등록 및 말소 또는 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.
                         
                                                            2018 년 10 월 01 일 
 
                                                                                                              주식회사  한    텍
                                                                                                             대표이사  박 건 종
 
                                                                                    명의개서대리인 주식회사  국민은행
                                                                                                               은 행 장  허    인